Nyhet:Säkerhet

Höjd terrorhotsnivå – Hur kan HR och Säkerhet arbeta tillsammans?

Vilket ansvar har arbetsgivare och hur kan HR bidra på bästa sätt? Dessa frågor har HR-föreningen ställt till Olov Augrell, HR-direktör och Pär Rylander, säkerhetschef båda på Arbetsmiljöverket.

Den 17 augusti beslutade Säpo att höja terrorhotnivån i Sverige från ett förhöjt (3) till ett högt hot (4). Orsaken till beslutet är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och bedömningen att hotet kommer att bestå under en längre tid. Vilket ansvar har arbetsgivare och hur kan HR bidra på bästa sätt? Dessa frågor har HR-föreningen ställt till Olov Augrell, HR-direktör och Pär Rylander, säkerhetschef båda på Arbetsmiljöverket.

 

 

Vilket ansvar har arbetsgivare för att hantera det beslut som Säpo nu har tagit?

 

Pär Rylander: Som arbetsgivare så medför detta flera saker. Till att börja med så behöver man analysera om detta kan medföra några ökade risker när man fullgör sitt uppdrag. Ser man ökade risker så behöver dessa hanteras vilket kan innebära skyddsåtgärder, det kan till exempel vara förändrade arbetssätt som tar bort eller minimerar riskerna. Jag tycker även att det är många myndigheter som bör kunna bidra till den ökade vaksamhet som en sådan här samhällssituation kräver. Ett bra sätt är att informera och utbilda sina medarbetare, tex att informera om hur man rapporterar sådant man uppfattar som misstänkt till Säkerhetspolisen (https://tips.sakerhetspolisen.se/tips/form). Information är särskilt viktigt då det bidrar till att skapa trygghet. Jag passar också på att slå ett slag för att öva, det kan både vara praktiska övningar men även teoretiska övningar där man pratar igenom vad man gör om något händer. Det kräver knappt någon förberedelse och behöver inte ta så lång tid men stärker förmågan att hantera det oväntade.

 

 

Vilken roll bör HR ta i och med det förändrade läget?

 

Olov Augrell: Vikten av ett löpande och systematiskt arbetsmiljöarbete blir väldigt tydlig en sådan här gång. Vi kan bidra i arbetet med att bedöma och hantera risker i arbetsmiljön. HR har såklart också en viktig roll i att tillsammans med kommunikation och säkerhet förebygga och möta den oro som kan uppstå, till exempel genom att ta initiativ till att frågan utifrån en organisations behov diskuteras på arbetsplatsträffar eller liknande. Det är också viktigt att inte oron tar överhanden och blir ett hinder i arbetsvardagen. Vi kan till exempel behöva hjälpa en verksamhet med att svara på frågor kring när man faktiskt ska fortsätta genomföra arbetsuppgifter som kanske enskilda medarbetare kan känna ett visst obehag kring.

 

 

Hur kan HR och Säkerhet samarbeta på bästa sätt för att skapa en trygg arbetsplats?

 

Olov Augrell: Våra funktioner har ju många frågor som ligger nära varandra och vi jobbar mycket med samordning och med att hålla varandra uppdaterade både vad gäller strategiska frågor och frågor av mer här och nu karaktär.

 

Pär Rylander: Det är viktigt att ha rutiner på plats för krisledning. En sådan rutin innehåller både typiska säkerhetsdelar men också personal och arbetsmiljödelar.

HR och Säkerhet är sådana funktioner som tidigt ser avvikelser hos både medarbetare men även i de kundmöten som myndigheter har och på så sätt kan vi tillsammans bidra till att det tidigt sätts in förebyggande åtgärder mot individer som exempelvis håller på att radikaliseras eller på annat sätt visar tecken på utanförskap. HR och Säkerhet tycker jag är funktioner som tidigare huvudsakligen sågs som stödfunktioner, ofta separerade organisatoriskt.  Jag tror att samhällsutvecklingen och digitaliseringen medför att det nu snarare är kärnkompetenser i de flesta verksamheter. HR och Säkerhet ska alltid arbeta nära varandra, inte bara inom ramen för den här typen av händelser, vi jobbar ju med olika sidor av samma mynt.

 

 

Tips på länkar för dig som vill läsa mer

 

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter

Du har sett 4 a