alexanderDoktorand i psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

“Money, money, money [is it] always sunny?”
Detta föredrag handlar bland annat om att prestationsbaserad lön som kan öka medarbetarnas prestation är intuitivt tilltalande. Men finns det skäl att anta att en sådan individuell belöning faktiskt är mödan värd? Och vad är den relativa betydelsen av belöningar och lönesättning i förhållande till mer traditionella angreppssätt som organisationer använder för att skapa utrymme för goda prestationer t.ex. autonomi, socialt stöd och feedback?

Presentationen redogör kortfattat för grundläggande vetenskapliga konflikter i debatten om ekonomiska belöningar/prestationsbaserad lön. Därefter presenteras resultatet av en nyproducerad svensk studie som handlar om den relativa betydelsen av prestationsbaserad lön.

0