Villkor gällande köp av medlemskap och tillhörande medlemsportal

 

Giltiga fr.o.m. 2023-05-04.

 

Dessa villkor gäller för ditt köp av medlemskap hos oss och användning av tillhörande medlemsportal.

 

Sveriges HR-förening är en ideell förening, verksam inom HR-frågor, som tillhandahåller medlemskap och tillhörande medlemsportal.

 

Medlemskapet innebär att du får tillgång till följande funktioner:

 

 • Tillgång till vår medlemsportal genom det konto du skapar
 • Information om HR-frågor
 • Inbjudningar till arrangemang

 

För att tillhandahålla medlemskapet och medlemsportalen kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter. Sveriges HR-förening är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

 

Nedan hittar du våra villkor i sin fullständiga och detaljerade version. En del av informationen ingår på grund av lagkrav. Även om vi har försökt skriva villkoren så korta vi kan så kan villkoren upplevas lite långa och komplicerade – men tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Du kan kontakta oss via e-post på info@hrforeningen.se.

 

1. Allmänt

 1. Sveriges HR-Förening, organisationsnummer 802004-2159 (”Sveriges HR-förening”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) tillhandahåller medlemskap (”Medlemskapet”) och tillhörande medlemsportal (”Medlemsportalen”).
 2. Genom Medlemskapet får du tillgång till bland annat följande funktioner:
   • Tillgång till Medlemsportalen genom det konto du skapar
   • Information om HR-frågor
   • Inbjudningar till arrangemang
 • Om du har frågor kan du kontakta oss via vår e-postadress info@hrforeningen.se. Vår postadress är Sveriges HR-förening, c/o Wist & Partners, Upplandsgatan 14, 111 23 Stockholm.
 • Dessa villkor (”Villkoren”) reglerar villkoren för Medlemskapet samt användarvillkor för Medlemsportalen.
 • Du som tar del av och accepterar dessa Villkor ingår ett avtal med Sveriges HR-förening.
 • Genom att acceptera dessa Villkor förbinder du dig att följa dem för ditt nyttjande av Medlemskapet och Medlemsportalen. Att acceptera Villkoren innebär att du bekräftar att du har förstått Villkoren, att du åtar dig att följa Villkoren och att informationen som du tillhandahåller oss är korrekt.
 • För att få köpa ett Medlemskap behöver du acceptera dessa Villkor samt ha rätt att ingå avtal enligt lag, t.ex. vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap.
 • Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Sveriges HR-förening avseende nyttjandet av Medlemskapet och Medlemsportalen, såvida inte annat uttryckligen har avtalats i skrift.

 

2. Köp av Medlemskapet och tillgång till tillhörande Medlemsportalen

 • Du köper ditt Medlemskap på vår hemsida hrforeningen.se] (”Hemsidan”).
 • Medlemskap förutsätter att du uppfyller och efterlever Sveriges HR Förenings stadgar under hela ditt Medlemskap. Kontakta oss på info@hrforeningen.se för att få stadgarna skickade till dig.
 • Medlemskapet och kontot som ger dig tillgång till Medlemsportalen är personligt. Vi kan dock på förfrågan bevilja att Medlemskapet respektive kontot överlåts till någon annan.
 • Efter ditt köp av Medlemskap har du möjlighet att registrera ett konto på Hemsidan för att därigenom få tillgång till Medlemsportalen och innehållet däri. För att registrera ett konto behöver du registrera din e-postadress. När du har registrerat ditt konto får du ett mejl där du behöver klicka på en länk för att registreringen ska färdigställas och för att dina inloggningsuppgifter ska genereras.
 • Du åtar dig att se till att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja dina inloggningsuppgifter för någon obehörig person och ska se till att alla dokument som avslöjar dina inloggningsuppgifter lagras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst till informationen. Du måste omedelbart ändra dina inloggningsuppgifter eller meddela oss om du misstänker att dina inloggningsuppgifter har äventyrats.
 • Du är skyldig att omedelbart meddela oss om eventuella ändringar av din e-postadress.
 • Du kan när som helst radera ditt konto. En avregistrering påverkar dock tillgången till de tjänster som du erbjuds genom Medlemskapet tillhandahåller till dig.

 

 

3. Krav på användaren

 • Med förbehåll för dessa Villkor ger Sveriges HR-förening dig rätt att använda Medlemsportalen för ditt personliga bruk. Du får inte dela med dig av innehållet på Medlemsportalen till tredje part.
 • Du är ansvarig för att följa alla riktlinjer och krav i enlighet med de instruktioner vilka ges av oss från tid till annan.
 • Du är ansvarig för att inte använda Medlemskapet eller Medlemsportalen på något sätt som är olagligt, i strid med Villkoren eller orsakar skada eller olägenhet för andra. Om vi misstänker att ditt konto eller inloggningsuppgifter missbrukas eller om användningen på annat sätt bryter mot Villkoren, har vi också rätt att stänga av dig.
 • Du ansvarar för att konfigurera sin informationsteknik, datorprogram och plattform för att kunna komma åt Medlemsportalen. Du som användare ansvarar för din enhet, t.ex. mobiltelefon, dator eller surfplatta, och för att t.ex. ha ett adekvat virusskydd.

 

4. Tillgänglighet, underhåll och support

 • Vi strävar efter att du alltid ska kunna få tillgång till Medlemsportalen via ditt konto även om vi inte kan garantera att Medlemsportalen eller något av dess innehåll alltid finns tillgängligt eller tillhandahålls utan avbrott.
 • Om Medlemsportalen i något avseende skulle drabbas av tekniska fel, försöker vi åtgärda felet så fort som möjligt.
 • Vi förbehåller oss rätten att, utan ersättning till dig, ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av Medlemsportalen för t.ex. uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden utanför vår kontroll. Tillgängligheten kan komma att påverkas av externa faktorer såsom nätverksuppkoppling. Vi kommer att på ett rimligt sätt försöka meddela dig om eventuell nedstängning eller tillbakadragande.
 • Om det finns något problem med Medlemsportalen ska du som användare, i den utsträckning som kan anses rimlig, arbeta tillsammans med oss för att avgöra om det är din hårdvara, mjukvara eller nätverksanslutning som orsakar problem med Medlemsportalen. Skyldigheten att samarbeta är begränsad till de tekniskt tillgängliga medel som är minst ingripande för dig.
 • Vi tar tacksamt emot både feedback och frågor om support via någon av våra kontaktvägar som anges i stycke 3. Vi strävar efter att kunna erbjuda en så effektiv support som möjligt.

 

5. Priser och betalning

 • Vid köp av medlemskap gäller de priser som anges på Hemsidan vid tidpunkten för köpet.
 • Betalning för Medlemskapet sker mot Betalningsvillkor är 30 dagar och ev. ytterligare detaljer framgår av fakturan.
 • Om du inte betalar innan sista betalningsdag har vi rätt att kräva dröjsmålsränta enligt gällande räntelagstiftning samt att ta ut en påminnelseavgift och eventuella inkassoavgifter enligt lag.
 • Fakturering av det årliga medlemskapet sker årsvis två (2) månader innan ny medlemsperiod.

 

6. Ändringar och uppdateringar

 • Vi strävar ständigt efter att förbättra Medlemsportalen. Medlemsportalen och de tekniska funktioner som vi implementerat i Medlemsportalen tillhandahålls enligt vid var tid senaste version. Vi kommer att tillhandahålla uppdateringar och funktioner när de blir tillgängliga och tillhandahålla sådana uppdateringar till dig, inklusive säkerhetsuppdateringar, för att Medlemsportalen ska vara säker och i enlighet med dessa Villkor.
 • Vi kommer under vissa förhållanden att ändra funktionerna i Medlemsportalen, förutsatt att vi har ett giltigt skäl för sådan ändring och om ändringen sker utan kostnad för dig. Vi har en giltig anledning att göra ändringar om ändringen är nödvändig för att anpassa Medlemsportalen till en ny teknisk miljö eller ett ökat antal användare, om vi har andra viktiga operativa skäl, om vi vill utveckla någon typ av funktioner eller innehåll i Medlemsportalen eller om vi vill förbättra användarupplevelsen av Medlemsportalen. Vi kommer informera dig om ändringar i enlighet med tvingande konsumentskyddslagstiftning.

 

7. Immateriella rättigheter

 • Medlemsportalen och alla immateriella rättigheter som är förknippade därmed ägs av oss. Du varken har eller ges någon rätt till sådana rättigheter utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor.
 • Innehåll i Medlemsportalen får inte användas i större utsträckning än vad som är nödvändigt för dig för att kunna använda Medlemsportalen enligt dessa Villkor och på avsett sätt.

 

8. Ångerrätt

 • Du har rätt att ånga ditt köp av Medlemskap utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks.
 • Vill du utöva ångerrätten ska du till skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Våra kontaktuppgifter hittar du ovan i punkt 3. Du kan också använda denna standardblankett för utövande av ångerrätten, men det är inte ett krav. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
 • Om du frånträder ditt köp av Medlemskap kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om vi inte uttryckligen kommit överens om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.
 • Om du bett att Medlemskap ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

 

9. Reklamation

 • Du har rätt att reklamera fel som uppstår eller visar sig under avtalstiden i enlighet med tvingande konsumentskyddslagstiftning. Din rätt att reklamera upphör senast två (2) månader efter avtalstidens slut. Vi ber dig att kontakta oss så snart som möjligt för att reklamation.
 • Om du vill reklamera ett fel kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan i punkt 3. Om du vill reklamera ska du kontakta oss så snart som möjligt efter att du har upptäckt felet. När din reklamation har tagits emot och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, kommer vi – om du mot förmodan haft någon ekonomisk skada – att ersätta dig enligt gällande lag.
 • Vi ansvarar dock bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder.

 

10. Behandling av personuppgifter

 • Sveriges HR-förening är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som rör ditt Medlemskap och Medlemsportalen.
 • Mer information om vår behandling av dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy.

 

11. Övrigt

 • Vi ansvarar inte för skador som orsakas av oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. krig, strejk, pandemi eller naturkatastrofer, som vi inte skäligen kunnat förutse (Force Majeure). Om vi på grund av Force Majeure är förhindrade att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet eller dessa Villkor, har du rätt att frånträda avtalet i enlighet med tvingande konsumentskyddslagstiftning.
 • Sveriges HR-förening arrangerar olika arrangemang såsom föreläsningar etc. som du genom Medlemskapet kan komma att få information om. Eventuella villkor för sådana arrangemang gäller utöver dessa Medlemsvillkor om inget annat framgår.

 

12. Ändringar och överlåtelser

 • Du medger att vi på oförändrade villkor får helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern eller till annan part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt, utan ditt föregående medgivande.
 • Vi har rätt att ändra och göra tillägg i dessa Villkor i enlighet med vad som är tillåtet enligt tvingande lag. Den senast uppdaterade versionen av Villkoren publiceras på Hemsidan. Ändringar blir giltiga när du har accepterat Villkoren, eller trettio (30) dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna.

 

13. Avtalstid och uppsägning

 • Avtalet löper i tolv (12) månader från och med att du accepterar dessa Villkor. Om varken du eller vi säger upp avtalet genom att meddela den andra parten senast tre (3) månader före avtalstidens slut, förnyas avtalet automatiskt med tolv (12) månader i taget tills det blir uppsagt.
 • Vi har även rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om du bryter mot dessa Villkor eller lag. Vi har även rätt att utesluta en medlem i enlighet med Sveriges HR-förenings stadgar. För undvikande av missförstånd sägs avtalet med en utesluten medlem upp automatiskt och gäller från när uteslutandet träder i kraft.

 

14. Tillämplig lag och tvister

 • Du som konsument har rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en tvist prövad. ARN kan kontaktas genom deras hemsida eller genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer vi alltid rekommendationer från sådana organisationer.
 • Du som agerar i egenskap av konsument har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når här.