Se alla seminarier
DIGITALT

Webinar om interkulturell kommunikation + årsmöte 2022 för Sveriges HR Förening Region Syd

11 FEB 08:00-09:30

Pris: Endast för medlemmar
Medlemspris: Kostnadsfritt

Om aktiviteten

Varmt välkomna till ett webinar om interkulturell kommunikation! Syftet är att förmedla en förståelse för hur vi bäst drar nytta av vår internationella mångfald. Genom att identifiera kulturella skillnader så kan vi förstå dem och överbrygga dem. Interkulturell kompetens leder inte bara till bättre kommunikation utan också till bättre affärer. Den svenska affärskulturen är extrem; hög tillit, informell, egalitär, fokus på Work-Life Balance etc. För att undvika missförstånd och frustration behöver vi förstå hur vi uppfattas internationellt. Vi fokuserar på att jämföra Sverige med länder såsom Tyskland, Polen, USA, Indien, Ryssland, Kina och Brasilien. Medverkar gör Christina Rundcrantz, Senior Consultant för BBi Communication, som brinner för ämnet och har arbetat med utbildning inom interkulturellt ledarskap i 15 år.

I samband med detta webinar arrangerar Sveriges HR Förening region Syd årsmöte för medlemmarna i regionen. Årsmötet sker digitalt via samma länk som för webinaret. Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet och mailas till info@sverigeshrforening.se (se mer information längre ner på sidan).

Plattform: Zoom (länk skickas ut inför till alla anmälda)

Varmt välkomna!

Erica Fahlin
Ordförande för styrelsen i region Syd

Dagordning för årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två (2) justeringspersoner.
 3. Justering av röstlängden.
 4. Årsmötets behöriga utlysande.
 5. Verksamhetsberättelse.
 6. Beslut om antal styrelseledamöter, dock minst tre (3).
 7. Val bland regionens medlemmar av:

 

 • Ordinarie styrelseledamöter för en tid av två (2) år (halva antalet styrelseledamöter väljs ett år, övriga efterföljande år).
 • Representanter till föreningens stämma för en tid av ett (1) år, jämte högst ett likt antal suppleanter. Antalet delegater till stämman bestäms i 3§ 1p.
 • Valberedning för en tid av två (2) år med uppgift att ta fram förslag på kandidater till regionstyrelsen.

 

 1. Behandling av från styrelsen framlagda förslag.
 2. Behandling av från medlemmarna inlämnade motioner.

 

Val sker med slutna sedlar om någon så begär. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val av funktionär då lottning sker. Alla frågor avgörs med enkel röstevikt.

 

*Väljs enligt § 3 i Sveriges HR Förenings stadgar; Två (2) representanter för varje region av vilka den ena ordförande i regionen, samt Regionsrepresentanter (utöver de två ovan), utsedda i proportion: en (1) representant för respektive region för varje påbörjat 200-tal medlemmar per 31 december föregående år.

 

Varmt välkomna!

Region öst

Barbara Wennheden
vd och grundare, iTURN

Barbara Wennheden är VD och grundare av konsultbolaget iTURN. Hon har lång erfarenhet som chef och ledare inom olika områden, främst inom HR och försäljning.

Hon coachar, handleder, utbildar, håller seminarier, faciliterar och tränar både chefer och medarbetare som vill utvecklas, växa och uppnå personliga och yrkesmässiga mål.

0