Se alla seminarier
Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 Sveriges HR Förening

20 APRIL I 10:00-12:00

Pris: Kostnadsfritt
Medlemspris: Kostnadsfritt

Välkommen till Sveriges HR Förenings Årsstämma 2021

Nu är det dags att summera föregående år. Det blev ett väldigt händelserikt år på många sätt. För oss, som för de flesta andra, har det inneburit en snabb omställning mot digitala lösningar och erbjudanden. Det var i linje med vår strategi, men vi fick snabba på vissa delar. Tack till alla er som varit med och bidragit i detta. Till exempel blev HR dagarna väldigt lyckade tack vare att så många var med och bidrog med klok input i planeringsarbetet.

Vi är väldigt nöjda med hur vi alla tillsammans lyckades med omställningsarbetet.

På stämman i april kommer vi att berätta mer om vad som hände under 2020 och även berätta om de övergripande planerna för 2021. Stämman kommer precis som förra året att genomföras digitalt och jag hoppas att du har möjlighet att vara med oss!

Med vänliga hälsningar

Lena Bjurner

Generalsekreterare Sveriges HR Förening

Dagordning för årsstämma den 20 april 2021

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Justering av röstlängden
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och regionernas verksamhet för 2020
 8. Revisionsberättelse
 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av från föreningsstyrelsen framlagda förslag
 11. Behandling av från regioner och enskilda medlemmar framlagda motioner
 12. Val av två ordinarie ledamöter
 13. Val av en revisor
 14. Val av tre ledamöter i valberedningen
 15. Övriga frågor
 16. Stämmans avslutande

Anmäl dig

Enskild medlem äger rätt att närvara vid stämman, om anmälan gjorts till föreningsstyrelsen senast sju dagar före stämman (13 april). Rösträtt på stämman har ledamöter som utses enligt nedan.

Anmälan är stängd

Anmälan innebär godkännande av att Degreed tar del av ditt namn och mejladress.

Valberedningens förslag till val till förtroendeposter vid Föreningsstämman 2020.

 • Magnus Ling föreslås att väljas om som ordinarie ledamot till 2023
 • Evelyn Frylén föreslås att väljas in som ledamot till 2022
 • Marie Hallander Larsson föreslås att väljas om som revisor till 2023

Röstberättigade ledamöter för stämman är:

 • Stämmovalda ledamöter i föreningsstyrelsen.
 • Två (2) representanter för varje region av vilka den ena är ordförande i regionen.
 • Regionrepresentanter (utöver de två ovan), utsedda i proportion: en (1) representant för respektive region för varje påbörjat 200-tal medlemmar per 31 december föregående år. (regionrepresentanter utses av respektive regionsstyrelse)
0