Se alla seminarier
DIGITALT

Årsmöte 2022 för Sveriges HR Förening Region Sydöst

8 FEB 12:00-12:30

Pris: Endast för medlemmar
Medlemspris: Kostnadsfritt

Sveriges HR Förening region Norr kallar samtliga medlemmar i region Sydöst till årsmöte den 8 februari 2022. Årsmötet sker digitalt (plattform meddelas senare) och länk skickas ut till alla anmälda.

Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen i region Sydöst tillhanda senast 14 dagar före årsmötet och mailas till info@sverigeshrforening.se

Detta år har vi även valt att bjuda in till ett webinar i samband med årsmötet. Det är Eva Norrman Brandt som mellan 11-12 kommer att berätta om sin bok ”Transformativ förändring och agilt ledarskap – förstå och tillämpa i praktiken”. Observera att det behövs en separat anmälan till webinaret (läs mer här).

Varmt välkomna!

Cecilia Engelbrektsson
Ordförande för styrelsen i region Sydöst

Dagordning för årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två (2) justeringspersoner.
 3. Justering av röstlängden.
 4. Årsmötets behöriga utlysande.
 5. Verksamhetsberättelse.
 6. Beslut om antal styrelseledamöter, dock minst tre (3).
 7. Val bland regionens medlemmar av:
 • Ordinarie styrelseledamöter för en tid av två (2) år (halva antalet styrelseledamöter väljs ett år, övriga efterföljande år).
 • Representanter till föreningens stämma för en tid av ett (1) år, jämte högst ett likt antal suppleanter. Antalet delegater till stämman bestäms i 3§ 1p.
 • Valberedning för en tid av två (2) år med uppgift att ta fram förslag på kandidater till regionstyrelsen.
 1. Behandling av från styrelsen framlagda förslag.
 2. Behandling av från medlemmarna inlämnade motioner.

Val sker med slutna sedlar om någon så begär. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val av funktionär då lottning sker. Alla frågor avgörs med enkel röstevikt.

*Väljs enligt § 3 i Sveriges HR Förenings stadgar; Två (2) representanter för varje region av vilka den ena ordförande i regionen, samt Regionsrepresentanter (utöver de två ovan), utsedda i proportion: en (1) representant för respektive region för varje påbörjat 200-tal medlemmar per 31 december föregående år.

Varmt välkomna!

Region öst

Barbara Wennheden
vd och grundare, iTURN

Barbara Wennheden är VD och grundare av konsultbolaget iTURN. Hon har lång erfarenhet som chef och ledare inom olika områden, främst inom HR och försäljning.

Hon coachar, handleder, utbildar, håller seminarier, faciliterar och tränar både chefer och medarbetare som vill utvecklas, växa och uppnå personliga och yrkesmässiga mål.

0