Betalningsvillkor

Anmälan är bindande och lika med start av utbildningsavtal mellan deltagare och Sveriges HR Förening. Utbildningsavgiften ska vara betald 14 dagar innan utbildningsstart. Om antagningen sker närmre utbildningsstart än 14 dagar, ska utbildningsavgiften betalas omgående. Om utbildningsavgiften inte är reglerad enligt ovan, har Sveriges HR Förening rätt att säga upp utbildningsavtalet med omedelbar verkan.

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Den dag utbildningen påbörjas upphör ovanstående ångerrätt att gälla.

Avanmälan/Ta igen missad utbildningsdag

Anmälan är bindande, men deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats, kan överlåta platsen till annan person.

Villkor för avanmälan;

  • Tidigare än 90 dagar innan utbildningsstart, ingen avgift och full återbetalning
  • Senare än 90 dagar innan utbildningsstart, men inte inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dagen avtalet ingicks, medför betalningsskyldigheter för deltagare motsvarande 50% av utbildningens avgift.
  • Avanmälan efter påbörjad utbildning medför betalningsskyldigheter för deltagaren motsvarande 100% av utbildningens avgift.

Villkor för att ta igen missad utbildningsdag/dagar;

  • Vid ett missat utbildningstillfälle kan deltagaren, i mån av plats, ta igen utbildningsdagen vid nästa kursstart mot en administrativ avgift av 1500kr.

Undantag kan endast göras för sjukdom styrkt med läkarintyg. Ansökan om avhopp, överlåtelse av plats eller att ta igen missad utbildningsdag måste ske skriftligen till info@sverigeshrforening.se.

Övrigt

Sveriges HR Förening förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas utbildningsavgiften utan avdrag, alternativt erbjuds en plats vid nästa start av samma utbildning. Sveriges HR Förening förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar. Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, utbildningsomgång och e-postadress får läggas ut på Sveriges HR Förenings hemsida.

Ansvarsbegränsning

Sveriges HR Förening är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Sveriges HR Förenings kontroll. Sveriges HR Förening är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Sveriges HR Förening är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Sveriges HR Förening har varit normalt aktsam.