DIPLOMERAD HR BUSINESS PARTNER

- FÖR DIG SOM VILL ARBETA AFFÄRSMÄSSIGT MED HR

DIPLOMERAD HR BUSINESS PARTNER

– FÖR DIG SOM VILL ARBETA AFFÄRSMÄSSIGT MED HR

Bli Diplomerad HR Business Partner

Arbetsmarknadens ständiga krav på snabbare omställning av företag och organisationer kräver att HR-professionen kliver fram och bedriver ett affärsnära HR-arbete. Även om globalisering, digitalisering och robotisering är här för att stanna så blir människans värde och unikitet allt mer vital för verksamhetens konkurrenskraft, attraktivitet och affärsresultat.

Därför har vi som branschorganisation för HR Sverige lyssnat på våra medlemmar och utvecklat ett längre utbildningsprogram i samarbete med IHM Business School, en av Sveriges ledande utbildningsaktörer med affärs- och marknadsfokus. Programmet vänder sig till dig som vill bidra med ditt strategiska och taktiska HR-arbete och förflytta din verksamhet in i framtiden mot er vision.

Varför Diplomerad HR Business Partner?

Det här programmet är utvecklat för dig som är redo för din nästa karriärutveckling inom HR-professionen.

 • HR – den självklara chefskonsulten.Vi tror att du vill verka för att bli en stark och självklar rådgivare till chefer och ledare i din verksamhet.
 • HR – tillväxtmotorn i verksamheten.Vi tror att du vill arbeta för att driva och stärka HR-rollen och bidra till att nå verksamhetens affärsstrategiska mål.
 • HR – en kulturdrivande kraft.Vi tror att du utifrån din HR-roll vill driva ett arbete som stärker en positiv kulturförändring i din verksamhet och säkerställa en god arbetsmiljö.

Om utbildningen

Utbildningsprogrammet Diplomerad HR Business Partners är utvecklat för att möta dagens och morgondagens krav på HR-kunskaper. Under utbildningen kommer du att möta några av Sveriges främsta utbildningsledare inom HR, ledarskap, ekonomi och kommunikation.

Utbildningen genomförs under totalt 12 dagar uppdelat vid fem olika tillfällen och block. Mellan blocken får du tillgång till individuell coaching vid fyra tillfällen. Mer information om innehållet vid respektive block hittar du nedan.

Block 1 – Rollen som HR Business Partner

Vad kommer att krävas av dig som strategisk HR Business Partner och vilka förväntningar har du att leva upp till? Hur kan du agera för att stärka HR:s position på ditt företag eller i din organisation?

Mål

 • Insikt om vilka krav och förväntningar som ställs på dig som strategisk HR Business Partner nu och i framtiden
 • Ökat självförtroende för att kunna ta en självklar plats i de beslutande rummen

Ur Innehållet

 • Omvärldstrender och din roll
 • Krav och förväntningar på framtidens HR Business Partner
 • Strategiska nyckelkompetenser som krävs för att lyckas i rollen
 • Din beteendeprofil – styrkor och utvecklingsområden
 • Din profils påverkan på kommunikationen

Utbildningsledare

Marinette Patriksson, Marie Hallander Larsson

Block 2 – Affärsmannaskap

Det talas om ett affärsnära HR och HR:s bidrag till affären men vad innebär det i praktiken? I detta block fördjupar vi oss inom företagets/organisationens kärnverksamhet och vad som påverkar resultatet. Vi fördjupar oss i HR-funktionens bidrag till företagets långsiktiga lönsamhet och vilka nyckeltal som är viktiga stöttepelare i denna resa.

Mål

 • Ökad förståelse kring vad som driver företagets affär – vilka mekanismer som skapar lönsamhet och ett gott resultat för verksamheten.
 • Ökad kunskap om vad som ligger bakom nyckeltalen i en verksamhet.
 • Ökad förmåga att omsätta HR:s bidrag i siffror

Ur innehållet

 • Företagsekonomi: Så fungerar en resultaträkning och balansräkning
 • Företagets affärsmekanismer
 • HR ur ett ekonomiskt perspektiv och HR:s plats i resultat- och balansräkningen
 • Faktorer som påverkar lönsamheten
 • People analytics – att få siffrorna att tala
 • Digitaliseringen ur ett HR-perspektiv

Utbildningsledare

Jonas Bernhardsson, Anders Johrén

Block 3 – Strategisk HR

Rollen som HR Business Partner ställer krav på att du är uppdaterad kring vilka kritiska kompetenser som du behöver besitta för att vara en långsiktig och strategisk partner i din organisation. Vi fördjupar oss inom våra kärnområden och tar oss an ämnena utifrån ett strategiskt perspektiv.

Mål

 • Ökad kunskap om strategisk kompetensförsörjning
 • Ökad förmåga att jobba långsiktigt med Employer Branding
 • Ökad insikt i strategisk lönesättning
 • Ökad kunskap om arbetsrättsliga utmaningar

 

Ur innehållet

 • Talent management och Employer Branding
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Mångfald
 • Kompetensutveckling
 • Compensation & Benefits
 • Arbetsrätt och förhandling
 • Arbetsmiljö och hälsa

Utbildningsledare

Paula Hogéus, Hanna Mannberg, Björn Haring, Gita Minati Jaijee

Block 4 – Ledarskap

Att ta en ledande roll är en kritisk framgångsfaktor för att stärka HR:s position i din verksamhet. Vi sätter ramarna för vad som kännetecknar sunt och tydligt ledarskap. Här fördjupar vi oss också i hur du kan stärka företagskulturen och ge goda förutsättningar för företagets medarbetare att hitta sin fulla potential. Vi förkovrar oss även inom Change Management och hur du gör i praktiken för att säkerställa transformation i rätt riktning.

 Mål

 • Ökad förmåga att ta en ledande roll i verksamheten
 • Ökad kunskap om framgångsfaktorer som driver förändring
 • Ökad kunskap om rollen som HR har i en förändringsresa

Ur innehållet

 • Din roll som ledare
 • Coachande ledarskap
 • Change management – förändringsledning och transformation
 • Företagskultur – att skapa den kultur du önskar

Utbildningsledare

Christina Kumlin

Block 5 – Kommunikation

Vi fortsätter fördjupa oss inom de mekanismer som kännetecknar ett gott ledarskap nu med fokus på vår kommunikation- hur får du fram de budskap du vill förmedla och som hjälper dig att driva de förändringar du vill åstadkomma.

Mål

 • Ökad förmåga att ta en ledande roll i verksamheten ur ett kommunikativt perspektiv
 • Ökad kunskap om din roll i den interna kommunikationen
 • Ökad förmåga att stärka HR:s varumärke internt

Ur innehållet

 • Din profil och dess påverkan på kommunikationen
 • Konsten att nå fram – att få med sig gruppen till ett önskvärt beslut

Utbildningsledare

Marinette Patriksson

Diplomering

Som blivande HR Business Partner kommer du efter genomfört utbildningsprogram att ta emot ditt diplom.
Examineringen sker i samband med utbildningens sista tillfälle genom redovisning av projektarbetet. För att erhålla Diplom krävs minst 80 procent närvaro samt godkänt projektarbete.

”Som HR Business Partner är jag en viktig del i arbetet att uppnå ett gott affärsresultat. För att lyckas behöver vi HR Business Partners bli en integrerad del av verksamheten och inte bara en stödfunktion vid sidan om. Det ser jag att den här utbildningen kommer bidra till!”

– Sofia Dandenell,
HR Business Partner, CGI och utsedd till Årets HR-medarbetare 2018

Fakta om utbildningen

Antal utbildningsdagar: 12 dagar fördelat på 5 tillfällen/block.
Ort: Stockholm
Adress: Warfvinges väg 39
Utbildningsstart: 5 mars 2020
Pris (exkl moms):

Som medlem i Sveriges HR Förening får du rabatt på denna utbildning.

Bli medlem »

Göteborg

Kursstart: Datum presenteras inom kort

Kursdatum:Datum presenteras inom kort

Anmäl dig till Göteborg här »

Stockholm

Kursstart: Datum presenteras inom kort

Kursdatum: Datum presenteras inom kort

Anmäl dig till Stockholm här »

Anmälan

Stockholm

Kursstart: 5 mars 2020

Kursdatum: 5-6 mars, 6-7-8 april, 5-6-7 maj, 2-3 juni, 24-25 augusti. Samtliga tillfällen är mellan kl 09-17.

Anmäl dig här »

Kontakta info@sverigeshrforening.se om du har frågor eller funderingar.

Examen och diplomering

Diplomering sker i samband med sista momentet varvid deltagarna examineras genom redovisning av projektarbetet. För att erhålla Diplom krävs minst 80 procent närvaro samt godkänt på projektarbetet.

Villkor för anmälan och utbildningen

Betalningsvillkor

Anmälan är bindande och lika med start av utbildningsavtal mellan deltagare och Sveriges HR Förening. Utbildningsavgiften ska vara betald 14 dagar innan utbildningsstart. Om antagningen sker närmre utbildningsstart än 14 dagar, ska utbildningsavgiften betalas omgående. Om utbildningsavgiften inte är reglerad enligt ovan, har Sveriges HR Förening rätt att säga upp utbildningsavtalet med omedelbar verkan.

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Den dag utbildningen påbörjas upphör ovanstående ångerrätt att gälla.

Avanmälan/Ta igen missad utbildningsdag

Anmälan är bindande, men deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats, kan överlåta platsen till annan person.

Villkor för avanmälan;

 • Tidigare än 30 dagar innan utbildningsstart, ingen avgift och full återbetalning
 • Senare än 30 dagar innan utbildningsstart, men inte inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dagen avtalet ingicks, medför betalningsskyldigheter för deltagare motsvarande 50% av utbildningens avgift.
 • Avanmälan efter påbörjad utbildning medför betalningsskyldigheter för deltagaren motsvarande 100% av utbildningens avgift.

Villkor för att ta igen missad utbildningsdag/dagar;

 • Vid ett missat utbildningstillfälle kan deltagaren, i mån av plats, ta igen utbildningsdagen vid nästa kursstart mot en administrativ avgift av 1500kr.

Undantag kan endast göras för sjukdom styrkt med läkarintyg. Ansökan om avhopp, överlåtelse av plats eller att ta igen missad utbildningsdag måste ske skriftligen till info@sverigeshrforening.se.

Övrigt

Sveriges HR Förening förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas utbildningsavgiften utan avdrag, alternativt erbjuds en plats vid nästa start av samma utbildning. Sveriges HR Förening förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar. Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, utbildningsomgång och e-postadress får läggas ut på Sveriges HR Förenings hemsida.

Ansvarsbegränsning

Sveriges HR Förening är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Sveriges HR Förenings kontroll. Sveriges HR Förening är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Sveriges HR Förening är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Sveriges HR Förening har varit normalt aktsam.

Göteborg

Kursstart: Göteborg 23 september

Kursdatum:23/9, 24/9, 21/10, 22/10, 23/10, 20/11, 21/11, 22/11, 27/1, 28/1, 17/2, 18/2

Anmäl dig här »

Stockholm

Kursstart: Stockholm 10 september

Kursdatum: 10/9, 11/9, 7/10, 8/10, 9/10, 6/11, 7/11, 8/11, 9/12, 10/12, 21/1, 22/1

Anmäl dig här »

Lär känna kursledarna

Marinette Patriksson

Om Marinette
Marinette Patriksson har över 25 års erfarenhet från att utveckla organisationer och medarbetare inom strategi, organisation ledarskap och kommunikation. Hon har lång praktisk erfarenhet av att driva igenom komplexa förändringar och har genom hela sin karriär ställts inför situationer där framgångsrik kommunikation varit en nyckelfaktor.

Hon har suttit i roller som VD, Affärsområdeschef, Personalchef och Försäljningschef och kontinuerligt varvat linjechefsuppdrag med konsultrollen och anlitas i dag av många företag när det gäller Business and Change Management och eller att agera rådgivare i diverse strategiska frågor. Hon föreläser för- och utbildar chefer och medarbetare, och många uppskattar hennes förmåga att via humor och värme utveckla människor och organisationer.

Marinette har akademisk utbildning vid Göteborgs universitet – Samhällsvetarlinjen (Media- och kommunikation fil-kand-ämne) och har kontinuerligt vidareutbildat sig via studier i bl a Nationalekonomi samt Poppius Journalistskola.

Anders Johrén

Om Anders
Anders Johrén, civilekonom och nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet. Anders arbetar med utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument kring personalfrågor.
Anders är en av de främsta experterna inom People analytics och arbetar med analyser i Nyckeltalsinstitutets databas och hjälper verksamheter att bearbeta och presentera nyckeltal inom områdena personalstruktur, HR aktiviteter, personalreaktioner och verksamhetsresultat. Anders har skrivit flera böcker och är medförfattare till bl a ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal” och ”Effektiv friskvård – lönsammare företag”. Anders är mycket uppskattad för sina föreläsningar och utbildningar. Han blandar teori med praktiska exempel så att alla får möjlighet att prova sina nya kunskaper, direkt på plats.

Björn Haring

Om Björn

Björn har över 20 års konsulterfarenhet uppblandat med egna erfarenheter som konsultchef. Utifrån en bakgrund inom strategi, HR och beteendevetenskap arbetar Björn med ledningsgrupper, chefer och HR-funktioner med frågor såsom strategi och styrning, organisationsutveckling och talent management där medarbetarnas engagemang och prestation står centralt.

Björn är idag seniorkonsult på Stardust Consulting och har tidigare arbetat på PwC i Bryssel och PA Consulting i Stockholm. Som konsult har Björn arbetet med både privata och offentliga verksamheter i Sverige och utomlands.

Jonas Bernhardsson

Om Jonas

Jonas Bernhardsson är ingenjör och civilekonom och arbetar med företagsinterna utbildningar i affärsekonomi för medarbetare, chefer och ledningsgrupper, både i Sverige och internationellt. Jonas är författare till bästsäljande böcker som Ekonomi för chefer och Investera som mästarna m fl.

Jonas är en mycket uppskattad pedagog och har under 15 år hjälpt chefer, medarbetare och ledningsgrupper i näringslivet att bättre förstå sitt ekonomiska ansvar. Jonas lyckas med konststycket att göra ekonomi relevant, användbart och till och med roligt.

Paula Hogéus

Om Paula

Paula Hogéus är partner på EY Law och har mer än 15 års erfarenhet inom arbetsrättsområdet; särskilt avseende verksamhetsförändringar, omställningsarbete, svåra uppsägningar och regelefterlevnad. Paula leder även EYs globala arbetsrättsteam med arbetsrättsspecialister i mer än 60 länder.

Gita Minati Jaijee

Om Gita

Gita Minati Jaijee är Rewards Consultant på Willis Towers Watson och arbetar med projekt kopplade till arbetsvärdering, kompetensramverk samt med harmonisering av HR-policies och processer.

Gita har ca 10 års erfarenhet av HR i roller som HR Business Partner och HR-konsult, med bred erfarenhet inom Talent Management, Performance Management, Employer Branding, Compensation & Benefits och Learning & Development. Som konsult har hon stöttat i uppdrag med harmonisering av policies och processer efter företagsförvärv; rådgivning kring marknadslönedata och lönesättning; projektledning av lönerevision inklusive intern kommunikation; samt stöd vid implementering av nytt HR-informationssystem. Gita har en magisterexamen i psykologi från Uppsala universitet med inriktning mot arbetslivspsykologi.

Christina Kumlin

Om Christina

Christina Kumlin har mångårig erfarenhet av ledarskapsutveckling som VD vid Konsulthuset AB och senior ledarskapsutvecklare. Har tidigare arbetat på Mercuri International som affärskonsult och ledarskapsutvecklare. Flerårig erfarenhet som affärsområdeschef och försäljningschef vid ett av dotterbolagen inom Bergman & Beving koncernen. Har även arbetat som utbildningschef och skräddarsytt interna program inom ledarskap och säljutveckling vid GlaxoSmithKline.

Specialistområden. Som konsult specialiserad på ledningsgruppsarbete, ledarskapsutveckling erfarna och nya chefer, värderingsstyrd företagskultur, förändrings-ledning, teamutveckling, kommunikation, feedback och coaching.

Marie Hallander Larsson

Om Marie

Marie Hallander Larsson är idag HR-direktör på Akademiska hus, en av Sveriges största fastighetsägare som har flera av landets universitet och högskolor som hyresgäster. Hon har tidigare varit HR-direktör på Scandic Hotels, Wedins, Posten, Swedbank, Försäkringskassan samt varit vd för konsultföretaget Empower.

Vill du bli kontaktad av oss angående denna utbildning? Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig.